Агуулахын доорх гаражийн барилга (Улаанбаатар хот)