"Баянгол зочид буудал" ХК Баянгол зочид буудлын өргөтгөл (Улаанбаатар хот)