"Газар" ХХК-ийн "Д" блокийн үйлчилгээтэй орон сууц (Улаанбаатар хот)