Зөвлөх үйлчилгээ

Гадаадын хөрөнгө оруулалттай томоохон барилга байгууламжийн зураг төслийг баталгаажуулах, барилгын явц байдалд хяналтын ажил гүйцэтгэх, захиалагч хөрөнгө оруулагчид зөвлөгөө, туслалцаа үзүүлэх үйлчилгээг хэрэгжүүлж байна.