Интермед эмнэлэг


Intermed Hospital Mongolia - ийн Галын, Аваарын, Тасгийн болон ариун цэврийн өрөө, Хагалгааны өрөөний анти-бактериал хаалганууд.