Оргил худалдаа, үйлчилгээний цогцолбор төв-Дархан хот

Бид 2018 онд Дархан худалдаа үйлчилгээ, орон сууцны цогцолбор төвийн зураг төслийг боловсруулав.