Оргил худалдаа үйлчилгээний цогцолбор төв (Эрдэнэт хот)