1,000,000 хүн цаг аюул осолгүй ажиллагаа-Hoermann distributor Mongolia

“УЛААНБААТАР ХОТЫН ОЛОН УЛСЫН НИСЭХ ОНГОЦНЫ ШИНЭ БУУДАЛ” ТӨСЛИЙН ХҮРЭЭНД ХЭРЭГЖИЖ БУЙ АГААРЫН ХӨЛГИЙН ЗАСВАР ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БАРИЛГЫН ТӨСӨЛ АМЖИЛТТАЙ ХЭРЭГЖИЖ 1’000’000 ХҮН ЦАГ АЮУЛ ОСОЛГҮЙ АЖИЛЛАЖЭЭ. 

ЭНЭХҮҮ ТӨСӨЛД МАНАЙ КОМПАНИЙН HOERMANN DISTRIBUTOR САЛБАРЫН ХАМТ ОЛОН ГАР БИЕ ОРОЛЦОН АМЖИЛТТАЙ АЖИЛЛАСАН БИЛЭЭ.