Бүтээгдэхүүн - Hoermann - Олон нийт үйлдвэрлэлийн - Strip curtains слайдер