ПОРШЕ ҮЗЭСГЭЛЭНГИЙН ТАНХИМ

СТАР ЧЕЙС АВТОМАТИВ ХХК  захиалгаар дотор хаалга нийлүүлж, угсарч өгөв.