Сүхбаатар аймгийн ЗДТГ "Спорт цогцолборын өөрчлөлтийн зураг (Сүхбаатар аймаг)