Харилцагч байгууллагууд = харилцагч-байгууллагууд1

Бидэнтэй хамтран ажилладаг харилцагч байгууллагууддаа баярлалаа.